§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOSTELOWYCH

Administratorem danych osobowych Gości hostelowych jest Lux Hostel Joanna Drania 81-391, Gdynia ul.Świętojańska 67/2, nip-588-201-17-40, numer telefonu 501742455 email: luxhostel@wp.pl

§ 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Celem, dla których Hotel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hostel jest dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hostel w związku z poniesioną przez Hostel szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hostelu,

§ 3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich. Podstawa prawna z RODO art. 6 ust 1 .pkt b

§ 4. Hostel nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim. Chyba że taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

§ 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych Hostelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. W przypadku zapytania w sprawie rezerwacji ze strony internetowej, dane osobowe będą przechowywane do czasu rozpatrzenia zapytania rezerwacyjnego.

§ 6. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hostelu. Ponadto, Hostel udostępnia adres luxhostel@wp.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

§7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

§ 8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka w przypadku przyjazdu z dzieckiem. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hostelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

§9. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.